38.33
NYSE : NNN
February 16, 2018 Minimum 20 minute delay.
Change
$0.16 0.42%
Volume
2,035,804
Market Cap ($M)
5,886.68
Organizational Actions
Financial Performance (%) NNN Peer Median Peer Average
Rec. EBITDA / Int. Exp. (x) 4.77 NA NA
Rec. EBITDA / Int. Exp. + Pref. Divs. (x) 3.54 NA NA
G&A / Total Revenue 7.12 NA NA
FFO / Share Growth 5.26 NA NA
ROAE 7.07 NA NA
ROAA 4.16 NA NA
Payout / FFO 77.50 NA NA
Market Performance
Price / FFO (x) 15.97 NA NA
Dividend Yield (%) 4.96 NA NA
UPREIT Market Cap ($M) 5,886.68 NA NA
Total Capitalization ($M) 9,099.39 NA NA
Data for trailing four quarters

National Retail Properties, Inc.'s peer group consists of the following:

National Retail Properties, Inc.'s financial data is as of 12/31/2017.

Peer financial data is as of 12/31/2017